مدت زمان طراحی سایت چقدر طول می کشد؟

در حالی که هزینه ها و زمان بندی ها اغلب بسیار به هم نزدیک هستند . عواملی هم وجود دارد که مدت زمان به انجام پروژه را تعیین می کند . مانند : نیاز های طراحی ، بازخوردهای مشتری ، منابع آژانس و…

بهترین راه برای تعیین زمان بندی طراحی سایت ، بهتر است که از تجربیات طراحان حرفه ای استفاده کنید . بنابراین در اینجا ما در مورد فرآیند کلی ، جدول زمانبندی و بعضی از عواملی که موارد فوق را تغییر می دهد ، بحث کردیم.